Sākums‎ > ‎

Papildfunkcija: Integrācija ar radioloģijas sistēmu un datu portālu

Datu apmaiņas apjoms un iespējas radioloģijas nosūtījuma veidošanai

SM integrācijā ar radioloģijas iekārtām un radioloģisko izmeklējumu datu portāliem ir iespējami dažādi varianti. 
Datu apmaiņas apjoms un SM sistēmas izmantošanas prakse dažādām iestādēm var atšķirties.
 • Datu apmaiņā var tikt nodoti tikai pacienta dati vai 
 • papildus - arī radiologu sagatavotā izmeklējumu aprakstu un slēdzienu informācija. 
 • aprakstus un slēdzienu ārstniecības personas var sagatavot SM sistēmā vai ārējā sistēmā (atbilstoši savstarpēji noslēgtajiem līgumiem, sistēmu integrācijai un ārstniecības iestādē pieņemtajai darba organizācijai). 
 • datu apmaiņa ar ārēju sistēmu RTG serveriem notiek, izmantojot xml failus.
Nosūtījuma sagatavošanas formu SM sistēmā iespējams izsaukt no šādām saskarnēm:
 1. Datu apmaiņas (radioloģijas IS/ DataMed RIS), 
 2. uzņemšanas nodaļas epizodes (lapiņa "Dokumenti"),
 3. stacionāra kartes (lapiņa "Dokumenti"), 
 4. dienas stacionāra kartes (lapiņa "Dokumenti"). 
Nosūtījuma datu un radioloģijas izmeklējuma rezultātu aizpildīšanas forma visos minētajos gadījumos pamatā ir līdzīga. 
Katram nosūtījumam tiek piešķirta tā izcelsmes avota pazīme (minētajos gadījumos - Ambulatorā nodaļa Stacionārs => Uzņemšana  Stacionārs Dienas stacionārs - attiecīgi), kas palīdz atšķirt katra iepriekšminētā veida nosūtījumus kopīgajā sarakstā. 
Atvērtā nosūtījuma formā šī pazīme lietotājam ir redzama un tiek saglabāta arī, veidojot nosūtījuma kopiju no nosūtījuma formas.
SM sistēmā sagatavoto radioloģisko izmeklējumu rezultātu informācija stacionāra un dienas stacionāra pacientam (pēc noklusējuma) tiek iekļauta arī stacionāra pacienta izrakstā-epikrīzē.

Valsts apmaksāta mamogrāfijas skrīninga gadījumā nosūtījuma formā iekļauti papildus lauki vēstules numura un izmeklējuma klasificēta rezultāta ievadīšanai, kā arī pastāv atsevišķas nianses/ prasības attiecībā uz šāda veida nosūtījuma datu aizpildīšanu.

Iestādes darba optimālākai organizācijai iesakām nosūtījumu Vispārīgo iestatījumu (Datu apmaiņa/ DatamedRIS vai Radioloģijas IS/ Iestatījumi/ Vispārīgie iestatījumi) saskarnē atzīmēt izvēles rūtiņas:
 • Pirmās rūtiņas atzīmēšana ir svarīga, lai lietderīgi izmantotu izmeklējumu apgabalu šablonu izmantošanu (piemēram, jaukta veida apmaksas gadījumā - ja šablons ietver Valsts apmaksātas manipulācijas un pacienta nodevu, ko jāmaksā pašam pacientam - lai nosūtījumā automātiski iekļautu visas šablonā norādītās manipulācijas).
 • Otrās rūtiņas atzīmēšana ambulatorā radioloģijas nosūtījumā automātiski aizpildīs nosūtītāja informāciju ar lietotāja, kurš veido nosūtījumu, datiem.

SM  radioloģijas klasifikatoru iestatīšana 

Lai datu apmaiņa starp SM un ārējiem RTG serveriem būtu iespējama, kā arī tiktu samazināts lietotāju manuālā darba apjoms, nodrošināta informācija radioloģijas atskaitēm, ātra finanšu dokumentu noformēšana, APANS/SPANS talonu ģenerēšana utml., jāveic klasifikatoru vērtību iestatīšanu.

Sadaļā Datu apmaiņa/ DatamedRIS vai Radioloģijas IS kreisās puses paneļa sekcijā Iestatījumi klikšķina uz atbilstošās izvēles un pievieno iestādes specifikai un tās rīcībā esošajām iekārtām un izmeklējumu veidiem specifisko informāciju (ilustrācijai tālāk sniegti dažu klasifikatoru iestatīšanas piemēri). 
Papildus informāciju klasifikatoru aizpildīšanai varat lūgt mūsu atbalsta dienesta speciālistiem.
Piemērs izmeklējuma veida (nosūtījuma tipa) iestatīšanai. 
Klikšķina uz + ikonas vertikālajā ikonu joslā. Ievada nosaukumu un identifikatoru. 
Ja šī veida izmeklējuma veida laikā pacients saņem starojuma devu, ieķeksē izvēles rūtiņu "Starojuma deva".
Lai vēlāk konkrētā tipa radioloģijas izmeklējumam iestatītu statusu "Pabeigts", devai jābūt norādītai. Pretējā gadījumā tiek attēlots kļūdas paziņojums:
Attēlā zemāk - piemērs izmeklējuma apgabala vispārējās informācijas iestatīšanai. 
Otrā lapiņā "
Grupas" iestata izmeklējuma apgabala grupu. Grupa nepieciešama atskaišu datu ģenerēšanai.
Lai lapiņā "Grupas" izvēlētos apgabala grupu, tai vispirms jābūt pievienotai grupu klasifikatorā "Izmeklējumu grupas".
Ja paredzēts veikt maksas izmeklējumus, var būt noderīga vairāku līdzīga satura izmeklējumu apgabalu šablonu iestatīšana (viens - maksas, viens - valsts apmaksātiem, viens - jaukta tipa apmaksas scenārijiem, kad pacients maksā tikai pacienta nodevu). Pēdējā gadījumā aizpilda lauku "Pacientu nodevas kods", izvēloties to no maksas pakalpojumu klasifikatora.
Iestatījumus saglabā.

Piemērs aparāta iestatīšanai.  Šeit iestatītā aparāta modalitāte un mērvienība tiek attēlota nosūtījuma formā, ja izvēlēts konkrētais aparāts.

Nosūtījuma veidošana

Ja ārstniecības iestāde sadarbībā ar radioloģijas sistēmas nodrošinātāju un SM atbalsta dienestu veikusi visus kontekstam atbilstošos iestatīšanas darbus un nodrošinājusi datu apmaiņas kanālus, iespējama sistēmā iestatīto tipu radioloģijas nosūtījumu veidošana.

Lai ambulatori sagatavotu jaunu nosūtījumu uz datortomogrāfijas, ultrasonogrāfijas vai rentgenogrāfijas izmeklējumiem, izvēlnē "Datu apmaiņa" klikšķina "DatamedRIS" vai "Radioloģijas IS".

Saskarnes kreisās puses paneļa augšā klikšķina ikonu (zaļu plusiņu)  "Izveidot jaunu" (nosūtījumu uz RTG, USG, ... utml.)
 
Atveras forma "Nosūtījums". Ja pacientam jau agrāk bija izveidoti nosūtījumi, atverot šo formu, formas labajā pusē lapiņā "Iepriekšējie nosūtījumi" tiek attēlots pacienta iepriekšējo nosūtījumu saraksts. 
Jaunā nosūtījuma izcelsmes avots "Ambulatorā nodaļa" tiek attēlots formas augšējā labajā stūrī.

Veidojot jaunu nosūtījumu, obligāti aizpildāmi lauki:
 • Nosūtījuma tips, 
 • Aparāts/ nodaļa, 
 • Maksātājs,
 • 1. Diagnoze (ja Maksātājs ir Valsts),
 • Izmeklējuma apgabals, 
 • Nosūtītājs, Nosūtītāja specialitāte, Nosūtītāja identifikators, Nosūtītāja organizācija, Nosūtītāja organizācijas kods (nav obligāti mamogrāfijas gad.)
 • Saņēmējs, Saņēmēja personas kods, Saņēmēja organizācija, Saņēmēja organizācijas kods (nav obligāti mamogrāfijas gad.)
 • Ārsts/radiologs 1.
Ja informācija kādā no šiem laukiem nav ievadīta, klikšķinot pogu "Saglabāt datus", dati tiek saglabāti. Lauku aizpildījuma pārbaude notiek, ja nosūtījumam maina statusu uz "Pārbaudīts". Tad obligāti aizpildāma lauka nosaukums tiek attēlots sarkanā krāsā, ja tas nav ticis aizpildīts:

Lietotājs aizpilda datus formas kreisajā pusē:
 • "Izmeklējuma tips" - izvēlas klasifikatora vērtību no (iepriekš iestatītā) izkrītošā saraksta,
 • "Aparāts/Nodaļa" - izvēlas aparātu no (iepriekš iestatītā) izkrītošā saraksta,
 • Lauks "Modalitāte" tiek aizpildīts automātiski - atbilstoši aparātam (lietotāja izvēlētajai vērtībai laukā "Aparāts/Nodaļa"),
 • Izvēloties no klasifikatora, norāda vienu vai vairākas diagnozes laukos "1.diagnoze" ,"2.diagnoze", "3.diagnoze".
 • "Izmeklējuma apgabals" - izvēlas vērtību no (iepriekš iestatītā) izkrītošā saraksta.
Pēc apgabala izvēles, klikšķinot pogu "Saglabāt datus", formas labajā pusē tiek aizpildīta lapiņas "Izmeklējums" sadaļa "Veiktās manipulācijas" -  atbilstoši izvēlētā izmeklējuma veida iestatītajam manipulāciju sarakstam.
Ja konkrētajam izmeklējuma apgabalam tā iestatījumos norādītas valsts apmaksātas manipulācijas no NVD klasifikatora, tad manipulāciju sarakstā pa kreisi no manipulācijas numura tiks attēlots "V" burts (valsts). 

Ja nepieciešams, manipulāciju sarakstu papildina, labo vai dzēš kādu manipulāciju no tā.
 • lai papildinātu izvēlas:
  • maksātāju no klasifikatora (klikšķina ķeksīti, kas atver izkrītošo sarakstu):
  • manipulāciju no klasifikatora (klikšķina lupas ikonu pa labi  no veidojamās manipulācijas ieraksta),
  • skaitu (atbilstoši situācijai),
  • klikšķina zaļā plusiņa ikona - pa labi no ievadītās manipulācijas informācijas, lai manipulāciju pievienotu sarakstam.
 • lai manipulāciju dzēstu no saraksta, klikšķina sarkanā aplīša ikonu - pa labi no pievienotas manipulācijas ieraksta.
 • Jāņem vērā, ka pakalpojumu pievienošana tiek validēta. Piemēram, ja stacionāra kartē izvēlēts maksātājs - "Valsts", tad šādam pacientam nosūtījuma manipulāciju sarakstā pievienojot maksas pakalpojumu, tas tiek attēlots sarkanā krāsā. Bet veicot nosūtījuma saglabāšanu, manipulācija netiek saglabāta.
Šādā gadījumā stacionāra kartē, kā maksātājam jābūt norādītam "Pacients" vai "Apdrošinātājs".

 • Ja stacionāra kartē, kā maksātājs izvēlēts "Valsts", 
 • ja izmeklējuma apgabalam iestatīta jaukta tipa apmaksa (valsts un pacients),  
 • izmantojot šādu izmeklējuma apgabala šablonu, nosūtījumā automātiski tiek attēlotas V un P tipa manipulācijas, kas ir valīdas šādā kontekstā.
Pašā radioloģijas nosūtījumā maksātāja izvēle šādā gadījumā lietotājam nav jāveic.
 

Ārstniecības personas nosūtījumā
 • Lauki "Asistents" un "Nosūtītājs" sekcijā "Nosūtījuma pamatdati" pēc noklusētā tiek aizpildīti ar nosūtījuma veidotāja datiem. Ja nepieciešams, no klasifikatora izvēlas citu nosūtītāju vai  citu asistentu, klikšķinot lupas ikonu (pa labi no minētajiem laukiem),
 • Saņēmēja datu laukus var aizpildīt ar nosūtītāja datiem, klikšķinot dublēšanas ikonu (ar divu dokumentu attēlu),
 • Ja saņēmējs nesakrīt ar nosūtītāju, saņēmēju izvēlas no klasifikatora, klikšķinot lupas ikonu (pa labi no lauka "pk"),
 • Aizpilda neobligātos laukus "Diagnozes papildteksts", "Norādījumi" pēc nepieciešamības,
 • Klikšķina pogu "Saglabāt datus". 
Kad nosūtījums sagatavots un pārbaudīts, klikšķina pogu "Pārbaudīts Nosūtīt uz RIS". 
Nosūtījuma statuss automātiski nomainīsies uz "Pārbaudīts". Nestandarta situācijā iespējama arī manuāla statusa iestatīšana. Jārēķinās, ka tādā gadījumā datu apmaiņa, iespējams, notiks ar laika nobīdi, atbilstoši sistēmas servisam iestatītajam darbības biežumam.

Lai nosūtījumam iestatītu statusu "Pārbaudīts", jābūt aizpildītiem obligātajiem nosūtījuma laukiem. 

Ja lietotājs sūta uz RIS nepilnīgu nosūtījuma informāciju, lietotājam tiek attēlots kļūdas paziņojums par sistēmas identificētajām problēmām:

APANS talona veidošana

Ja ambulatorā vai no dienas stacionāra veidotā radioloģijas nosūtījumā ir NVD apmaksātas manipulācijas, no radioloģijas nosūtījuma ērti izveidot APANS talonu, automātiski iekļaujot tajā (nosūtījuma) informāciju par pacientu, diagnozi, veiktajām manipulācijām (ar NVD kodiem). Klikšķina pogu "Izveidot APANS". 
Poga aktīva tikai tad, ja lauka "Maksātājs" izkrītošajā sarakstā kā maksātājs norādīts "Apmaksā NVD".
No radioloģijas nosūtījuma izveidotā APANS talonā laukam "Aprūpe sakarā ar" automātiski tiek piešķirta vērtība "7":

Skrīningmamogrāfijas gadījumā no nosūtījuma formas uzģenerētā APANS talonā sekcijā "Skrīninga dati" tiek attēlots vēstules numurs un mamogrāfijas rezultāts (dati tiek pārņemti no nosūtījuma formas).


Mamogrāfijas skrīnings

Gadījumā, ja radioloģijas nosūtījumu veido pacientam kas ietilpst mērķgrupā (sieviete vecumā virs 50 gadiem), nosūtījuma formā lietotājam pieejami papildu datu lauki valsts apmaksātā mamogrāfijas skrīninga vēstules numura un tā klasificēta rezultāta ievadīšanai.
Lai iespēja būtu pieejama, Sistēmas konfigurācija/ Radioloģijas izmeklējumi/Vispārīgie iestatījumi/ sekcijā "Mamogrāfija" izvēlas nodaļas vadītāju un izmeklējuma nosaukumu (no izkrītošajiem sarakstiem).
Iestatījumus saglabā.

Kas jāņem vērā mamogrāfijas skrīninga informācijas apstrādē
 • Lauks "Vēstules numurs" (nosūtījuma formas kreisajā pusē) paredzēts pacienta uzaicinājuma uz diagnostikas izmeklējumu numura ievadīšanai
 • "Nosūtītājs" un "Rezultātu saņēmējs" nav obligāti aizpildāmi lauki.
Lapiņā "Apraksti":
 • No izkrītošā saraksta izvēlas vismaz 2 radiologus.
 • Kad izmeklējums veikts, atbilstoši tā rezultātam, laukā "Izvērtējums" radiologs izvēlas atbilstošu vērtību no izmeklējuma rezultātu klasifikatora.
Skrīninga datu izdrukāšana pacientam (poga "Saglabāt un drukāt pacientam") darbojas ja 1. radiologa apraksts un slēdzienam aizpildīts.
Nosūtījumam jābūt statusā "Pabeigts".

Izmeklējumu rezultātu apkopošana (apraksts, slēdziens, nosūtīšana uz portālu, statusa maiņa)

Nosūtījuma formas labajā pusē (virs manipulāciju sekcijas) tiek attēlota sekcija "Starojuma deva": 
 • laukā "Projekcija" izvēlas projekciju no izkrītošā saraksta,
 • norāda devu, klikšķinot lupas ikonu un izvēloties no iepriekš definētiem šabloniem,
 • mērvienība tiek aizpildīta automātiski,
 • svarīgi! lai devas informāciju (izvēlētajā projekcijā) pievienotu nosūtījumam, klikšķina zaļā plusiņa ikonu (pa labi no starojuma devas informācijas).
 • ja izvēlētajam izmeklējumam ir vairākas projekcijas, katrai no tām norāda starojuma devu un pievieno nosūtījumam, klikšķinot zaļā plusiņa ikonu.
 • Nosūtījumu saglabājot, tiek izrēķināta un attēlota kopsumma laukā "Starojuma deva kopā".

Viens vai vairāki radiologi aizpilda izmeklējuma aprakstus lapiņā "Apraksti". 
Iespējama Apraksta un Slēdziena lauku satura šablonu izveidošana no aizpildītas lauka informācijas. Lai no ievadītās informācijas izveidotu šablonu, klikšķina pogu "Veidot". Atveras forma nosaukuma un šablona pieejamības norādīšanai. Izvēlas, vai šablons būs pieejams visiem vai tikai konkrētajam lietotājam, ievada nosaukumu:
Klikšķina pogu "Izveidot šablonu" un aizver šablona rediģēšanas formu.

Ja apraksts vai slēdziens ir ļoti garš, klikšķinot ikonu ar pildspalvas attēlu (nosūtījuma lauka "Apraksts" vai "Slēdziens" labajā pusē), lauks tiek attēlots palielinātā izmērā. Skat. attēlu zemāk!

Šablona tekstu iespējams papildināt. Klikšķina pogu "Labot". Izvēlas eksistējošu šablonu no saraksta. Papildina tā tekstu un saglabā ar jaunu nosaukumu (izvēles rūtiņā norādot, vai šablons būs pieejams visiem vai tikai konkrētajam lietotājam). 

Kad apraksta informācija daļēji vai pilnīgi ievadīta, klikšķina pogu "Saglabāt". Iespējams norādīt 3 izmeklējuma apraksta statusus: jauns, izpildīts, izpildīts un apstiprināts.

Kad apraksts un slēdziens sagatavoti galīgajā redakcijā, izkrītošajā sarakstā "Apraksta statuss" iestata statusu "Izpildīts un apstiprināts". 

 • Ja izmeklējuma apraksta statuss ir "Izpildīts un apstiprināts", lietotājam tiek attēlota ikona (globuss) zilā krāsā - izmeklējuma datu nosūtīšanai uz DATAMED vai Tradintek portālu, kur pacients vai ar pacienta saskaņojumu viņa ģimenes ārsts tos var lejuplādēt.
 • Ja nepieciešams, klikšķina pogu "Saglabāt un drukāt pacientam", lai izmeklējuma aprakstu izdrukātu. 
 • Aprakstu var izdrukāt, ja norādīti 2 radiologi, kā arī 1. radiologa apraksts un slēdziens ir aizpildīti. Slēdziena lauku var aizpildīt tikai 1. radiologs. 
 • Kad dati nosūtīti uz Datamed vai Tradintek portālu, aiz globusa ikonas (zaļā krāsā) tiek attēlota nosūtīšanas laika informācija.
Kad izmeklējums ir pilnībā apstrādāts un sagatavotie apraksti un slēdziens apstiprināti, nosūtīti uz datu portālu, nosūtījuma statusu izmaina uz "Pabeigts".
Šis ir nosūtījuma noklusējuma statuss radioloģijas atskaitēs, bet iespējams veikt nosūtījumu atlasi arī par citos statusos esošiem nosūtījumiem.
Sadaļā Atskaites/Dienas žurnāls iespējams pārlūkot norādītajā datumā veiktos izmeklējumus katram pacientam (attēlojot manipulācijas un devas pa projekcijām).

Nosūtījumu sagatavošana no stacionāra/ dienas stacionāra

Nosūtījuma izveidošana no dienas stacionāra un stacionāra saskarnes iespējama no stacionāra/ dienas stacionāra kartes/ epizodes (stacionārā vēl neuzņemtajiem pacientiem) lapiņas "Dokumenti", klikšķinot pogu "Izveidot nosūtījumu uz RTG". Šajos gadījumos radiologa sagatavotais slēdziens būs pieejams arī izveidotajos izrakstos (ja lietotājs, veidojot izrakstu, nav noņēmis ķeksīti izvēles rūtiņā "Izvēlēties").
Šajos gadījumos radiologa sagatavotais slēdziens būs pieejams arī izveidotajos izrakstos (ja lietotājs, veidojot izrakstu, nav noņēmis ķeksīti izvēles rūtiņā "Izvēlēties").

Ja izmeklējums satur maksas pakalpojumus, stacionāra kartē kā maksātājs norādīts Pacients, piešķirot nosūtījumam statusu "Pabeigts", stacionāra kartes lapiņā "Maksas pakalpojumi" tiek attēloti (arī) radioloģijas maksas pakalpojumi no radioloģijas nosūtījuma. 
Rēķina apstrādi un apmaksas reģistrāciju veic kā parasti. Skatīt informāciju par rēķina apstrādi stacionāra moduļa aprakstā: http://help.bb-tech.eu/home/stacionara-modulis/rekina-sagatavosana
Ja stacionāra kartē kā maksātājs norādīta Valsts, tad, piešķirot nosūtījumam statusu "Pabeigts", stacionāra kartes lapiņā "Citas manipulācijas" tiek attēlotas (arī) NVD apmaksātās radioloģijas manipulācijas no radioloģijas nosūtījuma. 

Nosūtījumu saraksti

Izvēlnē Datu apmaiņa / Radioloģijas IS vai Datamed RIS "Iepriekšējo nosūtījumu" sadaļā var aplūkot visus kādā laika periodā izveidotos nosūtījumus vai tikai noteiktā statusā esošus nosūtījumus. 

Lietotājs klikšķina uz izvēles (zara), kas atbilst paredzētajam atlases mērķim. Izvēlas laika periodu, izmantojot kalendāra ikonas, vai izmanto noklusējuma laika periodu - tekošo dienu. Lai sašaurinātu atlases rezultātu kopu un iegūtu precīzāku rezultātu, iespējams norādīt vēl citus atlases kritērijus. Klikšķina pogu "Filtrēt datus":
Lietotājam, izmantojot datu atlases iespējas, jāņem vērā, ka laukos "Pacients" un "Nosūtītājs" jāievada vismaz 4 simboli. Ja ievadīti mazāk nekā 4 simboli (piemēram, 1 simbols), rezultāti lietotājam netiek attēloti, kaut gan ir nosūtījumi, kas atbilst visiem uzdotajiem kritērijiem. 
Ierobežojums ieviests, lai mazāk noslogotu sistēmu.
Rezultātu sarakstā pieejama plaša informācijas par radioloģijas nosūtījumiem, tai skaitā: pacienta personas dati, mamogrāfijas vēstules numurs, nosūtītāja, izveidošanas, nosūtīšanas, finansiālā informācija, radiologa apraksta (ir/nav izveidots) pazīme utml. 
Ja nosūtījums ir veidots no dienas stacionāra vai stacionāra kartes saskarnes, ailē "Kartes Nr." gaišzilā krāsā tiek attēlota hipersaite uz attiecīgo dienas stacionāra/ stacionāra karti. 
Atverot stacionāra karti, lapiņā "Citas manipulācijas" (NVD apmaksas gadījumā) tiek attēlotas veiktās radiololoģijas manipulācijas, bet 
maksas radioloģijas pakalpojumi vai 
pacienta nodeva, ko maksā pacients  - lapiņā "Maksas pakalpojumi" (ja maksātājs ir pacients vai apdrošinātājs).

Ja nosūtījums ir veidots no stacionāra epizodes un pacients stacionārā nav uzņemts, ailē "Talons/Epizode" tiek attēlota hipersaite uz attiecīgo stacionāra epizodi. 
Atverot epizodi, lapiņā "Pakalpojumi" tiek attēlotas manipulācijas no radioloģijas nosūtījuma, kā arī 2 hipersaites uz APANS taloniem. 1 no taloniem noformēts ārstam-radiologam un satur manipulācijas no radioloģijas nosūtījuma.

Ja nosūtījums ir veidots no saskarnes "Datu apmaiņa", ailē "Talons/Epizode" tiek attēlota hipersaite uz attiecīgo APANS talonu, ja tāds ir izveidots.


Nosūtījuma izmaiņu vēsture

Nosūtījuma izmaiņu vēsturei var sekot lapiņā "Izmaiņu vēsture" (atvērtas nosūtījuma formas labajā pusē).Comments